điểm khác biệt giữa khởi nghiệp và lập nghiệp

Hãy cần phân biệt rõ giữa khởi nghiệp và lập nghiệp

Một ví dụ cụ thể để phân biệt giữa lập nghiệp và khởi nghiệp là chăn nuôi dê. Nếu bạn mua dê về và chăn